1. شناخت و کرامات و فضایل پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم

 2. شناخت و کرامات و فضایل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

 3. شناخت و کرامات و فضایل امام علی علیه السلام

 4. شناخت و کرامات و فضایل امام حسن مجتبی علیه السلام

 5. شناخت و کرامات و فضایل امام حسین علیه السلام

 6. شناخت و کرامات و فضایل امام علی بن حسین سجاد علیه السلام

 7. شناخت و کرامات و فضایل امام محمد بن علی باقر علیه السلام

 8. شناخت و کرامات و فضایل امام جعفر بن محمد صادق علیه السلام

 9. شناخت و کرامات و فضایل امام موسی بن جعفر کاظم علیه السلام

 10. شناخت و کرامات و فضایل امام علی بن موسی رضا علیه السلام

 11. شناخت و کرامات و فضایل امام محمد بن علی تقی جواد علیه السلام

 12. شناخت و کرامات و فضایل امام علی بن محمد علی نقی علیه السلام

 13. شناخت و کرامات و فضایل امام حسن بن علی عسکری علیه السلام

 14. شناخت و کرامات و فضایل امام زمان حجه بن حسن علیه السلام