در قرآن، حدود ۷۰ نام و وصف درباره قیامت آمده است که معروف‌ترین آنها عبارت‌اند از:

 1. یوم القیامة
 2. الیوم الآخر
 3. یوم الحساب
 4. یوم الدین
 5. یوم الفصل
 6. یوم الخروج
 7. الیوم الموعود
 8. یوم الخلود (روز جاودانگی)
 9. یوم عظیم
 10. یوم الحسرة
 11. یوم التغابن (روز آشکار شدن غبن ها!)
 12. یوم التناد (روز صدا زدن یکدیگر و یاری خواستن)
 13. یوم التلاق (روز تلاقی)
 14. یوم ثقیل (روز سنگین)
 15. یوم الأزفة (روز نزدیک      
 16. یوم عسیر (روز پرمشقت)
 17. یوم الیم (روز دردناک)                                           
 18. یوم الوعید (روز وعده های وحشتناک)                             
 19. الیوم الحق
 20. یوم مشهود (روزی که همه آن را مشاهده می کنند)
 21. یوم معلوم (روزی که برای همه معلوم است)
 22. یوما عبوسا قمطریرا (روزی که چهره درهم کشیده و سخت است)
 23. یوم البعث (روز رستاخیز)
 24. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب
 25. یوم تبدل الأرض غیر الارض والسموات
 26. یوم تمور السماء مورا
 27. یوم تشقق السماء بالغمام
 28. یوم تشقق الأرض عنهم سراعا.
 29. یوم ترجف الارض والجبال
 30. یوم یسمعون الصیحة بالحق.
 31. یومهم الذی فیه یصعقون.
 32. یوم ینفخ فی الصور
 33. یوم کان مقداره خمسین ألف سنة
 34. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث
 35. یوم تبلی السرائر
 36. یوم هم بارزون
 37. یوم تبلی السرائر
 38. یوم هم بارزون
 39. یوم ینظر المرأ ما قدمت یداه                                                    
 40. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء.
 41. یوما تتقلب فیه القلوب والأبصار.
 42. یوم تشخص فیه الابصار.
 43. یوم یتذکر الانسان ما سعی.
 44. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها
 45. یوم یقوم الناس لرب العالمین
 46. یوم یقوم الاشهاد
 47. یوم یقوم الروح والملائکة صفا.
 48. یوملاینفع مال ولابنون.
 49. یوملابیع فیه ولاخلال.
 50. یوملاتجزی نفس عن نفس شیئا.
 51. یوملاتملک نفس لنفس شیئا.
 52. یوملایجزی والد عن ولده.
 53. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه.
 54. یوما کان شره مستطیرا.
 55. یوم یفر المرأ من أخیه
 56. یوما یجعل الولدان شیبا.
 57. یوملاینطقون
 58. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون.
 59. یوملاینفع الظالمین معذرتهم
 60. 60یوم یعض الظالم علی یدیه
 61. یوم یغرض الذین کفروا علی النار.
 62. یوم تقلب وجوههم فی النار.
 63. یوم یدعون الی نار جهنم دعا.
 64. یوم نبطش البطشة الکبری.
 65. یوم لامرد له من الله
 66. یوم یدع الداع الی شئ نُکر.
 67. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم.
 68. یوم نقول لجهنم هل امتلأت
 69. یوم یقول المنافقون والمنافقات....
 70. یوم لاریب فیه

 

 

نام قیامت

معنی

آدرس آیه

1

الاخره

جهان دیگر؛ سرای دیگر که بعد از دنیا قرار دارد.

19 اسرا

2

الحاقه

روز حقّ

3 حاقه

3

الساعه

زمان رستاخیز

187 اعراف

4

الصاخه

بانگ هولناک

33 عبس

5

الطامه الکبری

حادثه بزرگتر

34 نازعات

6

الغاشیه

روزی که وحشت آن همه را فرا می‌گیرد.

1 غاشیه

 

القارعه

کوبنده

1 تا 3 قارعه

8

الیوم الاخر

روز بازپسین

36 عنکبوت

9

الیوم الموعود

روز وعده داده شده

2 بروج

10

یوم الیم

روزی دردناک

26 هود

11

یوم الازفه

روز نزدیک و نزدیک‌شونده

18 غافر

12

یوم البعث

روز رستاخیز

56 روم

13

یوم التغابن

روز آشکار شدن زیانکاری در معامله زندگی

9 تغابن

14

یوم التلاق

روز دیدار

15 غافر

15

یوم التناد

روزی که مردم یکدیگر را صدا می‌زنند.

32 غافر

16

یوم الجمع

روز جمع شدن

7 شوری

17

یوم الحساب

روز محاسبه

53 سوره ص

18

یوم الحسره

روز حسرت و افسوس

39 مریم

19

یوم الحق

روز حقّ

39 نبا

20

یوم الخروج

روز خروج

42 سوره ق

21

یوم الخلود

روز جاودانگی

34 سوره ق

22

یوم الدین

روز جزا

20 صافات

23

یوم الفصل

روز جدایی

17 نبا

24

یوم القیامه

روز قیامت و برخاستن

6 قیامت

25

یوم الوعد

روز وعید

20 سوره ق

26

یوم تشخیص فیه الابصار

روزی که چشمها در آن بخاطر ترس و وحشت از حرکت باز میایستد.

42 ابراهیم

27

یوم عبوسا قمطریرا

روز عبوس و سخت

10 انسان

28

یوم عسر

روزی دشوار

8 قمر

29

یوم عسیر

روزی سخت

9 مدثر

30

یوم عظیم

روزی بزرگ

135 شعرا

31

یوم عقیم

روز بی‌فردا

55 حج

32

یوم علی الکافرین عسیرا

روزی که بر کافران دشوار است.

26 فرقان

33

یوم علی الکافرین غیر یسیر

روزی که بر کافران آسان نیست.

10 مدثر

34

یوم کبیر

روز بزرگ

3 هود

35

یوم لابیع فیه و لاخله و لاشفاعه

روزی که در آن خرید و فروش و دوستی و شفاعت نیست.

254 بقره

36

یوما لایجری والد عن ولده

روزی که هیچ پدری نمی‌تواند مجازات فرزندش را دفع کند.

33 لقمان

37

یوم مجموعه له الناس

روزی که مردم در آن جمع آوری میشوند.

103 هود

38

یوم محیط

روز فراگیر

84 هود

39

یوم مشهود

روز مشهود

103 هود

40

یوم یجعل الولدان شیباً

روزی که کودکان را پیر می‌کند.

17 مزمل